ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺆاﻻت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪي ﻋﻠﻤﯽداوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺼﺪي اﻣﺮﻗﻀﺎ

3,600 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺆاﻻت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪي ﻋﻠﻤﯽداوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺼﺪي اﻣﺮﻗﻀﺎ
 • کد فایل: 10050
 • قیمت: 3,600 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .pdf
 • حجم فایل: 735 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 224 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: pdf
 • تعداد صفحات: 104 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺆاﻻت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪي ﻋﻠﻤﯽداوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺼﺪي اﻣﺮﻗﻀﺎ

تعداد صفحات : 104
فرمت فایل : pdf

قسمتی از متن : 
 
ﻣﻘﺪﻣﻪ:
در اواﺧﺮ ﺳﺎل 1388 ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ و اﻧﺠﺎم و ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻋﻠﻤﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺼﺪي ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎوت ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﻦ ﻗﻮه ﻣﺤﻮل ﮔﺮدد. در اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮوه ﺟﺬب و اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻀﺎت، ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ و ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﮔﺰﯾﻨﺶ و اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻀﺎت و ﺗﻌﺪادي از ﻗﻀﺎت ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺬﮐﻮر، ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺳﺎزوﮐﺎر ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي آن را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد. ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ،
ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮاي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن، اﺑﺘﺪا ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺪوﯾﻦ و ﭘﺲ از ﻣﺬاﮐﺮات ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ. ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ، ﺗﻌﺪاد ده ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰارﻧﻔﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻮد. در اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻣﻘﺮره، ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻗﻀﺎت ﯾﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎء، ﮐﻤﯿﺘﻪ از ﻣﻬﺎرت ﭘﺮﺳﺶ در اﻣﻮر ﺟﺰاﯾﯽ، ﻣﺪﻧﯽ و ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻋﻀﺎي ﺣﻘﻮﻗﺪان ﮐﻤﯿﺘﻪ، ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﯾﮑﯽ از رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻧﯿﺰ در زﻣﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ
ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻣﺪﻧﯽ، ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت و ﺣﻘﻮق ﺛﺒﺖ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد. و آﻧﭽﻪ در ﭘﯿﺶ روي ﻗﺮار دارد ﺟﻠﺪ دوم از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺆاﻻت اﺳﺖ. اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﯾﮕﺮ از
اﻣﺘﯿﺎزات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ: 1- اﻧﺘﺸﺎر ﺳﺆاﻻت و ﺳﻄﺢ ﻓﺮاواﻧﯽ آﻧﻬﺎ در ﻫﺮ ﺣﻮزه از ﺣﻮزهﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﻣﯿﺰان ﮔﺮاﯾﺶ اﻋﻀﺎي ﺣﻘﻮﻗﺪان ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﺆاﻻت در ﻫﺮ ﺣﻮزه ﺑﺎ ﺣﻮزه دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺎﯾﻞ اﻋﻀﺎي ﺣﻘﻮﻗﺪان ﻫﺮ ﺣﻮزه ﺑﻪ
ﻃﺮح ﺳﺆاﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺣﻮزه اﺳﺖ. 2- اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮاي ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ داوﻃﻠﺐ ﺷﺮﮐﺖ در دورهﻫﺎي ﺑﻌﺪي آزﻣﻮن ﺗﺼﺪي ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺳﻄﺢ ﺳﺆاﻻت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ. 3- دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺆاﻻت، اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ روﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و داوﻃﻠﺐ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﺘﻮن ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﭘﺎﺳﺦ، در واﻗﻊ ﮔﺎم ﻣﺆﺛﺮي در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺗﻮان ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽدارد. 4- دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت، ﺑﺮاي دورهﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﮐﻪ آﻧﺎن را از ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮاي ﻃﺮح ﺳﺆال ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ در ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺣﻮزه ﺳﺆاﻻت، از اﺗﺨﺎذ روﯾﻪﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽﺷﻮد.

سر فصل ها :

ﺑﺨﺶ اول: ﺳﺆاﻻت آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ و اﺟﺮاي اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ
ﺑﺨﺶ دوم: ﺳﺆاﻻت ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ  
ﺑﺨﺶ ﺳﻮم: ﺳﺆاﻻت ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت 
ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم: ﺳﺆاﻻت ﺣﻘﻮق ﺛﺒﺖ 


محتوای فایل دانلودی

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺆاﻻت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪي ﻋﻠﻤﯽداوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺼﺪي اﻣﺮﻗﻀﺎ (ﺟﻠﺪ دوم) ﺳﺆاﻻت ﺣﻘﻮﻗﯽ

راهنمای استفاده

ندارد

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 3,600 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .pdf
 • حجم فایل: 735 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام ×
ایمیل ×
تلفن تماس ×
سوال یا نظر ×